WHO: Cần phải cảnh giác tới khi đại dịch COVID-19 chấm dứt

Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam khẳng định: "Đại dịch COVID-19 còn lâu mới chấm dứt," đồng thời khuyến cáo cần phải cảnh giác cho tới khi chấm dứt đại dịch.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.