Chi tiết mức tiền thưởng thi đua của công chức, viên chức và người lao động

Với mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng, thưởng thi đua sẽ tương ứng với các mức dưới đây

.
.
    .
.
.
.
.
.
.