Mặt trận Tổ quốc với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Nhiệm vụ tham gia xây dựng NTM đã được MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai bằng nhiều hoạt động cụ thể, như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong nhân dân, phát động phong trào thi đua rộng khắp, thực hiện tốt vai trò giám sát, phát huy hiệu quả quyền làm chủ của nhân dân.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.